Brave's alternative music school

NEWS

Léiw Schüler,
Léiw Elteren,
Léiw Musekerfrënn,

geschwënn ass et esouwäit an ech weess iwwerhaapt net, wou ech ufänke soll, hei eppes ze schreiwen. D'Auswanderen steet virun der Dier an Bamss mëscht seng Dieren zou. Esou e Liewensprojet ass nawell mat vill emotional Héichten an awer och Déiwten verbonnen...

Wann ech e Reckbleck vun der Bamss maachen a meng Carrière an dëser Schoul gesinn, deet et em sou méi wéi, Dieren zou ze maachen. Wann ech d'Reaktiounen doriwwer vu menge rezente Schüler gesinn, mëscht et mech ëmsou méi traureg, datt et geschwënn eriwwer ass.

Et war a mengem Liewen een vun deene schéinste musikalesche Momenter. All déi Kuren an den Erfolleg vun de Schüler, all di flott Optrëtter hei zu Lëtzebuerg ewéi am Ausland, all déi grouss Evenementer ewéi "24h electro for kids" oder d'Formatiounen/Workshops, einfach nëmmen e "BIG WOW". Oje, do blutt engem d'Häerz...

Meng Fra an ech hunn decidéiert, ons a Costa Rica mat sengem Brudder ze réunifiéieren an e Familljebetrib am Tourismusberäich op ze maachen. Natirlech hu mech vill Leit gefrot, op ech och dohannen nach eppes mat Musek maachen? Wéi kéint ech net? Soubal ech dohannen "Fouss" gefaasst hunn, setzen ech eppes musikalesch op d'Been. Well e Liewen ouni Musek(Power) kann ech mir guer net virstellen. Et gëtt esou eppes vu spannend!

Wéi gesot, geschwënn geet et lass. Bamss huet seng Dieren nach bis den 30/11/2016 op. Dess Säìt offline an d'Plattform um Facebook bleift nach bestoen. Weider Detailer kommen nach no (Abschid, Abfahrt, Destinatioun oder online Kuren).

Ech well all menge Schüler a Cliente vum Häerzen villmools Merci soen fir Äert Vertrauen an d'Bamss. Ouni Iech wier den Erfolleg vun der Schoul net esou an ech wier net deen, deen ech gi sinn: Ären Museker, Äre Proff oder Coach, deen Iech probéiert huet, déi phänomenal Kraaft vun der Musek mi no ze bréngen!

Och wann d'Dieren vun der Bamss zou ginn, wënschen ech mir, datt Dir weider musizéiert an Spaass mat Ären Instrument hutt. Ech konnt Iech hei an der Schoul oder mobil, Iech an de Formatiounen oder Workshops erliewen, wéi staark Dir an der Musek waart an et wier schued, dat ewech ze geheien! Ech mierken schlussendlech ëmmer méi, datt Musek a Léift enorm positiv Verbindungen hunn, ëmsou ass et méi schued, datt et aner Kraafte ginn, déi ons fundamental beaflossen an ons vum "MusicPower" distanzéieren....

Äre Brave

 
Liebe Schüler,
Liebe Eltern,
Liebe Musikfreunde,


Bald ist es soweit, ich weiß allerdings nicht, wo ich beginnen soll. Demnächst wandere ich aus und die Musikschule Bamss schließt seine Türen. Solch ein Projekt ist halt mit vielen emotionalen Höhen und Tiefen verbunden, das habe ich nicht gewusst...

Beim Rückblick auf meine Karriere in der Bamss, ist es umso schmerzvoller. Der Erfolg meiner Musikschule seit 2012, die Reaktion meiner Schüler, dass es bald vorbei ist, macht mich sehr traurig. Diese Zeit war eine der schönsten musikalischen Momente meines Lebens. Jede Seminare und einzelnen Erfolge meiner Schüler, die zahlreichen Auftritte in Luxemburg und im Ausland, alle großen Events wie z.B. « 24h electro for Kids », Fortbildungen/Workshops, einfach nur ein "BIG WOW". Ach, da kann einem nur das Herz bluten…

Meine Frau und ich haben entschieden, uns gemeinsam mit ihrem Bruder in Costa Rica zu vereinen. Wir gründen einen Familienbetrieb in der Tourismusbranche. Viele unter Euch haben mich gefragt, ob ich dort musikalisch aktiv bin, doch wie sollte ich nicht ? Sobald ich mich dort eingelebt habe, geht es wieder los. Ein Leben ohne Musik(Power), könnte ich mir nicht vorstellen. Das wird sowas von spannend!

Wie gesagt, gleich geht es los. Bamss hat seine Türen noch bis zum 30.11.2016 geöffnet. Dann besteht zwar noch die Seite auf Facebook, diese Seite wird jedoch offline sein. Über weitere Details halte ich Euch gerne auf dem Laufenden (Abschied, Abfahrt, Destination oder online Seminare).

Ich möchte hiermit all meinen Kunden und Schülern von ganzem Herzen, führ ihr Vertrauen in die Bamss danken. Ohne euch wäre der Erfolg nicht der Gleiche, und ich nicht so, wie ich heute bin : Euren Musiklehrer oder Euren Coach, der versucht hat, Euch die phänomenale Kraft der Musik nahe zu bringen.

Obwohl die Türen der Bamss bald geschlossen sind, wünsche ich mir, dass Ihr auch weiterhin der Musik treu bleibt und Spaß an Euren Instrumenten habt. Ich konnte Euch sowohl in meiner Schule, mobil, in Seminaren oder Workshops erleben und habe erkannt, wie stark Euch die Musik leitet. Es wäre sehr schade, das alles aufzugeben. Ich habe schlussendlich bemerkt, dass die Musik und die Liebe enorm positive Verbindungen haben, umso schlimmer ist es, dass es viele andere Kräfte gibt, die uns stark beeinflussen und uns von der « MusikPower » distanzieren….

Euer Brave

 
Chers élèves,
Chers parents,
Chers amis de la musique,

Le moment approche, mais il m’est impossible de savoir par où commencer. L’émigration se trouve à portée de mains et Bamss ferme ses portes. Un tel projet de vie engendre beaucoup de hauts et de bas ...

En contemplant rétrospectivement Bamss et ma carrière dans cette école, j’ai beaucoup de mal à fermer les portes. Les réactions de mes élèves récents, me rendent triste et aggravent le moment venu de la fin.

Ceci fût un des plus beaux moments musicaux dans ma vie. Tous ces cours et la réussite des élèves, toutes ces présentations sur scène ici au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger, tous les grands évènements comme "24h electro for kids" ou les formations/Workshops, tout ceci était "BIG WOW" et me donne en même temps mal au cœur...

Ma conjointe et moi, nous nous sommes décidés à nous réunifier à Costa Rica avec le frère de mon épouse et d’ouvrir une entreprise familiale dans le secteur touristique. Beaucoup de personnes m’ont naturellement demandé si j’ai l’intention de continuer à m’investir dans le secteur musical de ce pays? Comment ne pas faire ? Dès mon établissement, j’entamerai un projet musical. Car une vie sans musique (Power) est impensable pour moi. Tout sera très passionnant !

Le départ approche. Bamss reste ouvert jusqu’au 30/11/2016. Après cette date, le site www.bamss.eu sera offline et la plateforme sur Facebook, restera active. Plus de détails suivront (fête d’adieu, départ, destination ou cours par le biais d’internet).
Je désire remercier de tout cœur, tous mes élèves et mes clients, pour leur confiance dans Bamss. Sans vous, le succès de l’école n’aurait pas été le même et je ne serais pas devenu la personne que je suis actuellement: Votre musicien, votre professeur, votre Coach, qui a essayé de vous rallier à la force phénoménale de la musique!

Même si les portes de Bamss se ferment, je désire que vous continuiez à jouer de la musique et que vous ressentiez le désir de continuer à jouer votre instrument. J’ai eu l’occasion de vous suivre ici à l’école ou mobile, lors de formations ou de Workshops, j’ai remarqué quelle force musicale vous possédiez et ce serait dommage de tout laisser de côté! Finalement, je remarque de plus en plus, les liens énormément positifs entre la musique et l’amour. Dommage qu’il existe d’autres forces, qui nous influencent fondamentalement, de nous distancer du "MusicPower" ....

Votre Brave